Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły
przedstawiamy poniżej.

1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest DAM PUR DAMIAN WOJCIECHOWSKI, Leśna 8, 68-320 Jasień, NIP: 9281766387, REGON: 361428675

W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami:

telefonicznie: +48 668 499 212
przez e-mail: pur-ocieplenia@wp.pl
listownie: Leśna 8, 68-320 Jasien

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie Państwa zgody, ewentualnie, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w przepisach prawa, na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Podstawowym celem, w jakim będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jest należyte wypełnianie warunków zawartych z Państwem umów. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych może być również realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, np. ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić wykonanie zawartej umowy.

3. Kategorie przetwarzanych danych

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych:

– dane identyfikacyjne,
– dane kontaktowe.

4. Udostępnianie danych innym podmiotom.

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać podmiotom należącym do następujących kategorii:

– właściwym organom państwowym jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z wiążących nas przepisów prawa,
– podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi (np. obsługę prawną lub
informatyczną) — tylko jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania
usługi i wyłącznie na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy od przekazanie
danych osobowych.

Państwa danych osobowych nie będziemy przekazywać do państw trzecich. Nie będziemy również profilować Państwa danych osobowych.

5. Czas przetwarzania danych

Państwa dane będziemy przetwarzać nie dłużej, niż przez czas niezbędny do wykonania i całkowitego rozliczenia zawartych z Państwem umów lub do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń wynikających z takich umów.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do Państwa danych i otrzymania ich kopii,
  2. prawo sprostowania (poprawiania) danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych ustalonych z Państwem działań,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.
  6. prawo do przenoszenia danych — mają Państwo prawo otrzymać od nas dane osobowe Państwa dotyczące, mogą też Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio
    innemu podmiotowi.
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych — w każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonaliśmy przed cofnięciem zgody.

§1

Celem Polityki Ochrony Danych Osobowych, zwanej dalej „Polityką” w  DAM PUR DAMIAN WOJCIECHOWSKI z siedzibą w Leśna 8 , 68-320 Jasien, zwanej dalej „Administratorem”, jest zapewnienie zgodnego z obowiązującymi aktami prawnymi poziomu ochrony danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora, przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi.

§2

Polityka została opracowana w oparciu o wymagania zawarte w:

1. Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(„RODO”,„ogólne rozporządzenie o ochronie danych”(Dz. Urz. UE.L nr 119,str.1),

2. Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000/ (Ustawa),

3. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych.

§3

Obszarem przetwarzania przez Administratora danych osobowych są wydzielone pomieszczenia w budynku przy ul. Leśna 8, 68-320 Jasień

§4

Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez
zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, proporcjonalne i adekwatne do ryzyka
naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej
działalności.

§5

1. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych
przez Administratora rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności,
integralności oraz dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest
akceptowalna wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych.

2. Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu
powyższych celów i zapewnić:

a) poufność danych —
rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane
nieupoważnionym osobom;
b) integralność danych — rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane
osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
c) integralność systemu — rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność
jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej;
d) dostępność informacji — rozumianą jako zapewnienie, że osoby upoważnione
mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to
potrzebne;
e) zarządzanie ryzykiem — rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania
f ) minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które
może dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych
osobowych.

§6

Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie
danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzenia, są Podmiotami
Przetwarzającymi.

§7

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

ROZDZIAŁ 2 DEFINICJE

§8

Przez użyte w Polityce określenia należy rozumieć:

1. Administrator — DAM PUR DAMIAN WOJCIECHOWSKI, Leśna 8, 68-320 Jasien, NIP: 9281766387, REGON: 361428675,

2. dane osobowe — wszelkie informacje dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,

3. zbiór danych osobowych — uporządkowany zestaw danych
osobowych dostępnych według określonych kryteriów,

4. przetwarzane danych — każda operacja lub zestaw operacji
wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie, łączenie, przesyłanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,
niszczenie, itd.,

5. system
informatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur
przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu
przetwarzania danych osobowych,

6. system tradycyjny — zespół procedur organizacyjnych,
związanych z mechanicznym przetwarzaniem informacji oraz wyposażenie i środki
trwałe wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych na papierze,

7. zabezpieczenie danych w systemie informatycznym —
wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,

8. administrator
systemu informatycznego — osoba lub osoby, upoważnione przez Administratora do
administrowania i zarządzania systemami informatycznymi,

9. odbiorca danych — osoba fizyczna lub prawna, organ
publiczny, jednostka lub inny podmiot któremu ujawnia się dane osobowe na jakiejkolwiek
podstawie,

10. strona trzecia — osoba fizyczna lub prawna, organ
publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, które z
upoważnienia Administratora mogą przetwarzać dane osobowe,

11. identyfikator użytkownika(login) — ciąg znaków
literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujący osobę
upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym,

12. hasło — ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych,
przypisany do identyfikatora użytkownika, znany jedynie osobie uprawnionej do
pracy w systemie informatycznym.

ROZDZIAŁ 3 ZAKRES STOSOWANIA

§9

Administrator przetwarza dane osobowe, w tym dane osobowe
pracowników, kandydatów do pracy, klientów, partnerów biznesowych,
dystrybutorów itp., zebrane w zbiorach danych osobowych. Dane osobowe są
przetwarzane zarówno w postaci dokumentacji tradycyjnej, jak i elektronicznej.
Polityka zawiera uregulowania dotyczące wprowadzonych zabezpieczeń technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.
Innymi dokumentami regulującymi ochronę danych osobowych przetwarzanych przez
Administratora są:

a) instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym
do przetwarzania danych osobowych przez Administratora,

b) ewidencja osób
upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

c) rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,

d) instrukcja postępowania w przypadku naruszenia ochrony
danych osobowych,

e) Procedura – zasady postępowania z danymi osobowymi w
formie papierowej

§10

Politykę stosuje się w szczególności do:

1. Danych osobowych przetwarzanych w stosowanych przez
Administratora systemach informatycznych.
2. Informacji dotyczących danych identyfikacyjnych pracowników, klientów i
kontrahentów.
3. Rejestru podmiotów przetwarzających, którym powierzono dane osobowe do przetwarzania
w oparciu o umowy powierzenia
4. Informacji dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, w tym w
szczególności nazw kont i haseł w systemach przetwarzania danych osobowych
5. Innych dokumentów i nośników zawierających dane osobowe.

§11

1. Zakresy ochrony
danych osobowych określone przez Politykę oraz inne z nią związane akty
normatywne mają zastosowanie do:

a) wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w
przyszłości systemów informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane
są dane osobowe,

b) wszystkich lokalizacji — budynków i pomieszczeń, w
których są lub będą przetwarzane dane osobowe,

c) wszystkich osób fizycznych mających dostęp do informacji
podlegających ochronie.

2. Do stosowania zasad określonych przez Politykę oraz inne
z nią związane dokumenty zobowiązani są wszyscy pracownicy, współpracownicy,
stażyści oraz inne osoby mające dostęp . do danych osobowych.

3. Informacje niejawne nie są objęte zakresem niniejszej
Polityki.

ROZDZIAŁ 4 WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

§12

Dane osobowe gromadzone są w następujących zbiorach:

1. ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych,
2. akta osobowe pracowników,
3. rejestr wypadków przy pracy,
4. umowy cywilno-prawne,
5.umowy zawierane z kontrahentami,
6. rejestr klientów,
7. archiwum,

§13

Zbiory danych
osobowych wymienione w §12
podlegają przetwarzaniu w sposób tradycyjny lub przy użyciu systemu
informatycznego.

ROZDZIAŁ 5 ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA DANYCH
OSOBOWYCH

§14

1. Zabezpieczenia organizacyjne:
a. opracowano i wdrożono Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
i akty wymienione w §9
ust. 4,
b. do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
upoważnienia nadane przez Administratora,
c. osoby zatrudnione przy przetwarzaniu
danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
oraz w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego,
d. osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązane zostały do
zachowania ich w tajemnicy,
e. przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w warunkach zabezpieczających
dane przed dostępem osób nieupoważnionych,
f. przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, gdzie przetwarzane są
dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy
przetwarzaniu danych osobowych oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo
danych,
g. dokumenty i nośniki informacji zawierające dane osobowe, które podlegają
zniszczeniu, neutralizuje się za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych lub
dokonuje się takiej ich modyfikacji, która nie pozwoli na odtworzenie ich
treści.

2. Zabezpieczenia techniczne:
a. wewnętrzną sieć komputerową zabezpieczono poprzez odseparowanie od sieci
publicznej
b. stanowiska komputerowe wyposażono w indywidualną ochronę antywirusową,
c. komputery zabezpieczono przed możliwością użytkowania przez osoby
nieuprawnione do przetwarzania danych osobowych, za pomocą indywidualnego
identyfikatora użytkowania i cykliczne wymuszanie zmiany hasła;

3. Środki ochrony fizycznej:
a. obszar, na którym przetwarzane są dane osobowe, poza godzinami pracy,
chroniony jest alarmem, b. obszar, na którym przetwarzane są dane osobowe
objęty jest całodobowym monitoringiem,
c. urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych umieszczone są w zamykanych
pomieszczeniach,
d. dokumenty i nośniki informacji zawierające dane osobowe przechowuje się
zamykanych na klucz szafach.

ROZDZIAŁ 6 SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

§15

Każdy użytkownik przed dopuszczeniem do pracy z systemem
informatycznym przetwarzającym dane osobowe lub zbiorami danych osobowych w
wersji papierowej winien być poddany przeszkoleniu w zakresie zasad ochrony
danych osobowych w zbiorach elektronicznych i papierowych oraz zobowiązany do
ich przestrzegania. Za przeprowadzenie szkolenia odpowiada Administrator.
Zakres szkolenia powinien obejmować zaznajomienie użytkownika z przepisami
RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów
wykonawczych oraz instrukcjami obowiązującymi u Administratora. Szkolenie
zostaje zakończone podpisaniem przez słuchacza oświadczenia o wzięciu udziału w
szkoleniu oraz zobowiązaniu się do przestrzegania przedstawionych w trakcie
szkolenia zasad ochrony danych osobowych. Oświadczenie wskazane w ust. 4 jest przechowywane w aktach
osobowych użytkowników i stanowi podstawę do podejmowania działań w celu
nadania im uprawnień do korzystania z systemu informatycznego przetwarzającego
dane osobowe.

ROZDZIAŁ 7 POSTANOWIENIA KONCOWE

§16

Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.